Polityka prywatności sklepu internetowego WEIQI.PL

Artykuł 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem danych jest Zerbst & Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, REGON: 387168308, NIP: 9532778905, KRS nr 0000862473 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 27-29, 85-130 Bydgoszcz. Adres poczty elektronicznej przewidziany do kontaktu z usługodawcą to: biuro@zerbst.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu sklepu internetowego lub definicje wynikające z treści Polityki Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. W celu poszanowania prawa do prywatności i dbania o bezpieczeństwo danych do obsługi sklepu internetowego WEIQI.PL używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Artykuł 2. ZASADY PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że w przypadku założenia konta na stronie WEIQI.PL przetwarzane są takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do newslettera.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 4. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 5. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika zapisanego do newslettera.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem), ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@zerbst.pl.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Usługodawca oświadcza, że wdrożył szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę albo przetwarzający, z którymi Usługodawca ściśle współpracuje.

Artykuł 3. ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie oraz w celach księgowych i tylko takich tj.: w celu złożenia zamówienia w Serwisie, w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy, wystawienia faktury.
 2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu (komórkowy), informacje o używanej przeglądarce internetowej, inne dobrowolnie przekazane dane osobowe.
 3. Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, ale także niezbędne do pełnej realizacji usługi przez Usługodawcę.

Artykuł 4. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis WEIQI.PL używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn Usługodawcy, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz WEIQI.PL w celu optymalizacji działań.
 5. Na witrynie WEIQI.PL wykorzystywane są następujące pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowywane i wykorzystywane są tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Artykuł 5. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Usługodawca ma prawo, a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek, do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Serwisu organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Usługodawcy, Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania, aby Usługodawca je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej.
 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Usługodawcę ze strony Klienta może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Usługodawcę poprzez Serwis bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Usługodawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.